کلاس شما دقیقا از همان هفته ای شروع خواهد شد که ثبت نام می کنید.
اگر قصد دارید روز شروع کلاس خود را تغییر داده و رزرو بمانید، با محموعه بعد از تکمیل خرید تماس بگیرید.